میخوام آسمونی شم

خدایا زمین برام تنگ وکوچیک شده میخوام آسمونی شم

نقاشی برای حاکم

روزگاری حاکمی اعلام کردبه هنرمندی که بتواند

آرامش  وخوشبختی رادریک تابلونقاشی بیاوردجایزه ای نفیس خواهدداد

بسیاری از هنرمندان سعی کردندوحاکم همه تابلوهای نقاشی

 رانگاه کردوازمیان آنهادوتابلو راپسندیدو تصمیم

گرفت یکی از آنهاراانتخاب کند

اول نقاشی یک دریاچه آرام بوددریاچه مانندآینه ای

 تصویرکوه های اطرافش رانمایان میساخت

بالای دریاچه آسمانی آبی باابرهای زیبا وسفیدبود

هرکس این نقاشی رامیدید حتماآرامش رادرآن می یافت

دردومی کوه هایی بودناهمواروپرصخره
 
آسمان پراز ابرهای تیره باران میبارید ورعدوبرق میزد

از کنارکوه آبشاری به پایین میریخت دراین نقاشی اصلاآرامش دیده نمیشد

اماحاکم بادقت نگاه کردوپشت آبشاربوته ای کوچک دید

که درشکاف سنگی روییده بود

درآن بوته پرنده کوچکی لانه کرده بودودرکنارآن آبشارخروشان

 وعصبانی پرنده ای درلانه باآرمش نشسته بود

حاکم نقاشی دوم راانتخاب کرد وگفت:

آرامش وخوشبختی واقعی به معنای آن نیست که صدایی نباشد

مشکلی وجودنداشته باشد

یاکارسختی پیش رونباشد

آرامش وخوشبختی یعنی درمیان صدا، مشکل وکارسخت دلی آرام وجودداشته باشد

56798170021506935396.jpg


[ سه شنبه 10 تیر 1393 ] [ 07:10 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]