میخوام آسمونی شم

خدایا زمین برام تنگ وکوچیک شده میخوام آسمونی شم

حتمابخونش

یه روز خانمی قبل از برگشتن همسرش از سرکار

نامه ای نوشت: من خونه راتاابدترک کردم

ودیگه حاضرنیستم باتوزندگی کنم...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ونامه راگذاشت روی میز وخودش رفت

 زیرتختخواب قایم شدکه عکس العمل شوهرش

 رابعداز خوندن نامه ببینه!!!

شوهرخسته از سرکاراومد

ووارداتاق خواب شدوچشمش به کاغذروی میز افتاد

ونامه همسرش راخوند...

پس از خوندن نامه باتمام خونسردی

 روی کاغذچیزی نوشت

درهمین هنگام زنگ موبایل شوهر به صدادرآمد

وشوهرش جواب داد:سلام عزیزم

من فعلالباساموعوض میکنم ومیام

منتظرم باش فدات شم

خداراشکر زنم از خونه رفته

 وبرای همیشه گورشوگم کرده

انشااله دیگه ریختش رانبینم

کاش قبل ازاینکه میدیدمش باتوآشنامیشدم

عزیزدلم منتظرم باش

 من تانیم ساعت دیگه میام
 
بعددرحالی که داشت زیرلب آواز میخوند

از خونه خارج شد

زن که از شدت عصبانیت

وناراحتی داشت میمردوپرپر میشد

بعداز خروج شوهرش از زیرتخت بیرون اومد

ورفت ببینه شوهرش چی نوشته

.
.
.
دیدشوهرش نوشته :

خنگول دیوونه کف پای چپت معلوم بود

من میرم نون بگیرم وبرگردم
...

[ یکشنبه 22 تیر 1393 ] [ 07:36 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]