میخوام آسمونی شم

خدایا زمین برام تنگ وکوچیک شده میخوام آسمونی شم

مَردُم کیست؟

 

مَردُم کیست؟به موجودی گفته میشودکه از بدوتولد


همراهیت میکنه تاروز مرگت مجبوریکه برای اون زندگی کنی!!!برای مَردُم خیلی مهمه که توچی میپوشی؟کجامیری؟چندسالته؟بابات چکاره اس؟ناهارچی خوردی؟چندروز یه بارمیری حموم؟چراحالت خوب نیست؟چرامیخندی؟چراساکتی؟چراازدواج نمیکنی؟چراچشات قرمزه؟چرالاغرشدی؟شکست عاطفی خوردی؟چراچاق شدی ؟ زندگی بهت ساخته؟وچراهای بسیاری که تاجوابشوبدست نیاره


دست از سرت برنمیدارهمَردُم ذاتا قاضی بدنیا میاد


بدون اینکه خودت خبرداشته باشیجلسه دادگاه برات میگیرهروت قضاوت میکنهحکم برات صادرمیکنه ودرنهایت محکوم میشیمَردُم قابلیت ایناداره که همه جاباشههرجابری میتونی ببینیش حتی توخواباما مَردُم همیشه از یه چیزی میترسهاز اینکه توبهش بی توجهی کنی، محلش نذاریحرفاشونشنوی وکاراش رانبینیپس دستت رابذارروگوشتچشماتوببندوبی توجه بهش از کنارش عبورکن


ومشغول کارخودت شو...واز فرصت کم زندگیت لذت ببر...


[ یکشنبه 16 شهریور 1393 ] [ 04:52 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]