میخوام آسمونی شم

خدایا زمین برام تنگ وکوچیک شده میخوام آسمونی شم